Ga naar de inhoud

Interfisc Nederland

Verplichtingen bij detachering naar Nederland

Detachering naar Nederland van een buitenlandse werknemer - verplichtingen & meldingsplicht

Los van mogelijke financiële consequenties op het vlak van belastingafdracht en premieplicht in Nederland, heeft u bij detachering van een buitenlandse werknemer naar Nederland diverse verplichtingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Ook wanneer met de betrokken werknemer een arbeidsovereenkomst is gesloten naar buitenlands recht! Dit komt door internationale afspraken die de Europese lidstaten met elkaar hebben gemaakt, ter bescherming van gedetacheerde werknemers. In Nederland zijn deze geïmplementeerd in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

update: maart 2022

Wanneer gelden deze verplichtingen bij detachering naar Nederland?

De WagwEU is van toepassing op de volgende drie vormen van detachering van buitenlandse werknemers naar Nederland:

 • Zuivere dienstverlening (een buitenlandse dienstverlener voert met zijn eigen buitenlandse personeel in Nederland een opdracht uit bij een Nederlandse klant onder zijn leiding en toezicht en voor zijn rekening).
 • Detachering binnen multinationale concerns (een werknemer van een vestiging in de ene staat wordt gedetacheerd naar een Nederlandse vestiging van hetzelfde concern).
 • Uitzendarbeid (uitzendkrachten van een buitenlands uitzendbureau worden in Nederland ter beschikking gesteld).

Minimale arbeidsvoorwaarden bij detachering naar Nederland

Om te voorkomen dat de arbeidsvoorwaarden van buitenlandse en lokale werknemers teveel uiteen lopen, moet de werkgever die werknemers naar Nederland detacheert aan deze werknemers bepaalde minimale arbeidsvoorwaarden toekennen, zoals op het vlak van:

 • minimumloon
 • maximale werk- en minimale rusttijden
 • gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen
 • minimum aantal vakantiedagen
 • algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen

Wijzigingen per 31 juli 2020

In verband met aanpassingen van de Europese Detacheringsrichtlijn heeft Nederland per 31 juli 2020 de WagwEU aangepast. Gedetacheerde Europese werknemers krijgen recht op aanvullende arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en er gelden nieuwe plichten voor werkgevers.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
Het recht op ‘minimumloon’ is gewijzigd in “beloning”. Het begrip beloning wordt vastgesteld overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat op wiens grondgebied de werknemer is gedetacheerd. Dat betekent dat meerdere beloningscomponenten kunnen gaan gelden, zowel het minimumloon als het (algemeen verbindend verklaarde)cao-loon kan worden aangemerkt als loon. Het gaat om beloning in de zin van gelijk werk voor gelijke arbeid op dezelfde werkplek. Een ander verschil met minimumloon is dat ook andere loonbestanddelen onder het begrip beloning kunnen vallen, zoals bonussen, loonsverhogingen i.v.m. anciënniteit, etc.

Er gelden nieuwe voorwaarden voor huisvesting, indien de werkgever huisvesting ter beschikking stelt aan werknemers die zich niet op hun gewone werkplaats bevinden. Er is op zich géén verplichting om de huisvesting te vergoeden van werknemers die worden gedetacheerd naar het buitenland. Wanneer dat echter wel gebeurt, bijvoorbeeld omdat hierover in een cao bepalingen opgenomen zijn, dan moet de buitenlandse werkgever deze ook betalen.

Ook zijn er nieuwe regels voor de vergoeding van uitgaven voor reis-, maaltijd- en verblijfkosten voor werknemers die beroepshalve van huis zijn. De buitenlandse werkgever dient daadwerkelijk in verband met de detachering gemaakte kosten, zoals reis-, maaltijd- en verblijfskosten, te vergoeden volgens het nationaal recht en/of de praktijk die in het thuisland geldt voor het dienstverband tussen de werkgever en zijn gedetacheerde werknemers. Dit kan bijvoorbeeld het recht of de relevante cao in het thuisland zijn. De buitenlandse werkgever dient duidelijk te maken of, en zo ja welke, onderdelen van een toeslag worden uitgekeerd voor deze in verband met de detachering gemaakte kosten. Indien dit niet duidelijk is, wordt er aangenomen dat de gehele toeslag is betaald als vergoeding van deze kosten, en kan deze gehele toeslag niet worden gerekend tot het minimumloon op grond van de wet of toepasselijke cao.

Recht op aanvullende arbeidsvoorwaarden na 12 dan wel 18 maanden

Na 12 maanden hebben gedetacheerde werknemers recht op alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden –en omstandigheden uit de Nederlandse arbeidswetten en algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen. Hiervan zijn uitgezonderd bepalingen, procedures, formaliteiten en voorwaarden van het sluiten en beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Tevens zijn uitgezonderd concurrentiebedingen en aanvullende bedrijfspensioenregelingen.

Wanneer de detachering in eerste instantie 12 maanden of korter duurt, en de detachering door omstandigheden uitloopt tot maximaal 18 maanden, dan mag de buitenlandse werkgever nog zes maanden langer enkel de ‘harde kern’ van arbeidsvoorwaarden toepassen. Voor detacheringen die vóór 30 juli 2020 van start zijn gegaan geldt deze verlenging tot 18 maanden automatisch. Voor detacheringen die op of na 30 juli 2020 van start zijn gegaan kan een kennisgeving voor verlenging worden gegeven in het online meldloket.

Let op:  Als een gedetacheerde werknemer wordt vervangen door een andere gedetacheerde werknemer die op dezelfde plek hetzelfde werk uitvoert, dan wordt dit als één detachering beschouwd. Dat betekent dat de periode van 12 maanden (of de verlenging tot 18 maanden) niet opnieuw begint te lopen wanneer de vervanger begint. Zo wordt voorkomen dat de schijn van tijdelijk werk wordt gewekt, terwijl het in werkelijkheid gaat om werk dat voor langere tijd in Nederland wordt uitgevoerd.

Aanvullende arbeidsvoorwaarden en plichten m.b.t. gedetacheerde uitzendkrachten

Buitenlandse uitzendbureaus of andere bedrijven die uitzendkrachten in Nederland ter beschikking stellen, dienen vanaf dag één alle algemeen verbindend verklaarde bepalingen uit de toepasselijke cao aan te bieden, met uitzondering van bepalingen over aanvullende pensioenregelingen en bepalingen over het sluiten en beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Voor deze groep gelden de termijnen van 12 of 18 maanden dus niet.

Daarnaast blijft het buitenlandse uitzendbureau er verantwoordelijk voor dat de gedetacheerde uitzendkracht de correcte arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden ontvangt, ook als deze door de opdrachtgever wordt doorgezonden naar een derde partij. De opdrachtgever is verplicht om de buitenlandse werkgever vooraf te informeren over het doorzenden van de gedetacheerde uitzendkracht.

Uitzondering voor de transportsector

Voor gedetacheerde werknemers in de transportsector gelden deze wijzigingen nog niet. Zij hebben wel  recht op de ‘harde kern’ van arbeidsvoorwaarden uit Nederlandse arbeidswetgeving en algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen.

Lees meer over de verplichtingen van niet in Nederland gevestigde transportbedrijven met buitenlandse chauffeurs.

Detachering naar Nederland en administratieve verplichtingen

Naast de minimale arbeidsvoorwaarden die u moet toekennen aan gedetacheerde werknemers heeft u ook bepaalde administratieve verplichtingen waaraan u moet voldoen, op straffe van hoge boetes:

Inlichtingenplicht
U moet op verzoek inlichtingen verschaffen aan de autoriteiten (Inspectie SZW is verantwoordelijk voor de handhaving van de WagwEU). Let op, deze inlichtingenplicht geldt ook voor zelfstandigen die tijdelijk in Nederland werken!

Dossier
Op de werkplek moet een dossier aanwezig zijn, met o.a. de volgende inhoud:

Per werknemer:

 • Arbeidsovereenkomst
 • Loonstrook
 • Aantal gewerkte uren
 • Bewijsstukken over welk loon aan de werknemer is uitbetaald
 • Bewijsstukken sociale zekerheidsbijdragen (A1)
 • Overige zaken in het kader van de wettelijke informatieplicht van een werkgever (hiermee worden zaken bedoeld als naam partijen, plaats waar gewerkt wordt, functie, vakantie, loon, arbeidsduur, pensioen, cao, etc.)

Identiteitsbewijs van:

 • Werknemer
 • Werkgever
 • Klant in Nederland (degene bij wie de gedetacheerde werknemers op locatie werken)
 • De persoon die verantwoordelijk is voor de betaling van het loon

Het dossier mag ook digitaal aanwezig zijn op de werkplek.
Ook de zelfstandige voor wie de hieronder genoemde meldingsplicht geldt, dient op de werkplek over bescheiden te beschikken waaruit zijn identiteit, de identiteit van de klant in Nederland en van de verantwoordelijke voor de uitbetaling van het loon blijken.

Contactpersoon aanwijzen
U moet een contactpersoon aanwijzen die namens uw onderneming als aanspreekpunt fungeert ten aanzien van de autoriteiten. Dit mag één van uw medewerkers zijn maar kan ook een externe partij zijn, zoals Interfisc. Deze contactpersoon moet rechtstreeks toegang hebben tot het hierboven genoemde (digitale) dossier.

Meldingsplicht detachering
Vanaf 1 maart 2020 moeten de grensoverschrijdende werkzaamheden aangemeld worden bij het “ Meldloket WagwEU”, een online systeem van de Nederlandse overheid. De verplichting om te melden geldt alleen voor detacheringen naar Nederland die aanvangen op 1 maart 2020 of later.

Een buitenlandse werkgever moet in ieder geval melding maken van de volgende gegevens:

 • de identiteit van de melder
 • de bedrijfsgegevens
 • de contactpersoon, bedoeld in artikel 7 van de WagwEU
 • de identiteit van de klant/opdrachtgever
 • de sector waarin de activiteiten in Nederland worden uitgevoerd
 • het adres van de werkplek
 • de verwachte duur van de werkzaamheden
 • de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon
 • de identiteit van werknemers die in Nederland komen werken
 • de aanwezigheid van een A1-verklaring of andersoortig bewijs dat aantoont waar de sociale premies betaald worden voor de werknemer(s), vanwege de bijdrage voor de toepasselijke sociale zekerheidsregeling

Klik hier om naar het online meldloket te gaan.

Let op: Specifiek voor de meldingsplicht detachering geldt in sommige gevallen een (gedeeltelijke) vrijstelling!

Eén melding per jaar voor sommige kleinere ondernemingen, transportbedrijven & zelfstandigen
In bepaalde situaties slechts één maal per jaar een melding te worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op dienstverleners met minimaal 1 en maximaal 9 werknemers in dienst of zelfstandigen, ingeschreven in het Handelsregister (of een soortgelijk register in een buurland) en gevestigd binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens. Bijkomende voorwaarde is dat de dienstverlener of zelfstandige in het voorgaande kalenderjaar driemaal een transnationale dienst heeft verricht of al een WagwEU jaarregistratie heeft voltooid en niet actief is in de bouwsector. Op de officiële website van de Nederlandse overheid treft u een uitgebreid overzicht aan: https://www.postedworkers.nl/faq/vraag-en-antwoord/geldt-voor-kleine-bedrijven-een-eenjaarsmelding

Géén meldingsplicht detachering voor sommige incidentele activiteiten
Voor sommige incidentele activiteiten is helemaal géén melding vereist. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op werknemers die zakelijke besprekingen in Nederland voeren en daarvoor relatief kort in Nederland verblijven of op werknemers die voor een korte duur een te leveren goed of machine komen installeren of repareren. Op de officiële website van de Nederlandse overheid treft u een uitgebreid overzicht aan: https://www.postedworkers.nl/faq/vraag-en-antwoord/voor-welke-incidentele-activiteiten-hoef-ik-mij-niet-te-melden

De genoemde vrijstellingen gelden in beginsel niet indien het werkzaamheden in de bouwsector betreft, aangezien dit één van de “hoge risico sectoren” is, waarin door de overheid strenger opgetreden wordt.

Voorkom boetes bij detachering naar Nederland

Boetes kunnen hoog oplopen, tot wel € 20.250 per overtreding die bij herhaling of ernstige overtreding nog eens tot maximaal 200% kunnen oplopen. Inspectiediensten uit verschillende EU-landen kunnen bovendien informatie met elkaar uitwisselen. Let dus op dat u bij controle niet voor verrassingen komt te staan. Dit geldt ook voor zelfstandigen!

Wij helpen u graag met uw verplichtingen bij detachering naar Nederland van een buitenlandse werknemer

Consequenties inventariseren
Vóórdat u buitenlandse werknemers naar Nederland detacheert brengen wij graag de consequenties voor u in kaart. Wij zetten voor u op een rij zetten welke verplichtingen u in Nederland heeft op het vlak van:

 • sociale zekerheid
 • arbeidsrecht en minimale arbeidsvoorwaarden
 • vennootschaps-/winstbelasting en BTW
 • overige zaken, zoals bijvoorbeeld registratie & inschrijving in het Handelsregister en meldingsplicht detachering

Meldplicht detachering, administratie & documenten
Wij zorgen voor de afwikkeling van uw eventuele registratie & meldplicht bij de autoriteiten en voor de daarbij behorende administratie & documenten (A1-verklaring, belastingaangifte etc.).

Vervolgens zorgen wij ervoor dat u aan de op deze pagina omschreven administratieve verplichtingen voldoet. Wij doen dit bij aanvang én gedurende de looptijd van het project:

 • door u te helpen bij het samenstellen en up-to-date houden van het benodigde dossier
 • door namens u op te treden als WagwEU-contactpersoon ten aanzien van de autoriteiten

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.

Samen, oplossingsgericht en zorgzaam

Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Wij doen dit vanuit ons hoofdkantoor in Nederland en filialen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en met een internationaal team van ca. 45 bevlogen en zorgzame medewerkers.

Wilt u meer informatie?

Vragen over wat u allemaal moet regelen?
Ons customer support team staat voor u klaar, u bereikt ons telefonisch of via het contactformulier.

Niet gevonden wat u zocht?

In de wereld van internationale tewerkstelling is elke situatie uniek.
Heeft u vragen waarop onze website geen antwoord biedt, aarzel dan niet om ons deze te stellen, wij denken graag met u mee!

Contactformulier