Interfisc | Corona-informatie | Loonkostensubsidie NOW in Nederland | Interfisc
12930
page-template-default,page,page-id-12930,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Loonkostensubsidie in Nederland, NOW 1.0 & 2.0

 

Deze informatie werd bijgewerkt op 18 juni 2020

Heeft u vragen?

Bekijk dan onze antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Belangrijke steunmaatregel in Nederland:
Loonkostensubsidie in Nederland, NOW 1.0 & 2.0

Wat is NOW? U heeft door een buitengewone gebeurtenis zoals het coronavirus minder of geen werk voor uw personeel. U kunt dan via NOW een substantiële tegemoetkoming krijgen in de loonkosten.
De NOW (Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud ) is een tijdelijke vervanging voor de WTV (Werktijdverkorting). Bent u werkgever met personeel, sociaal verzekerd in Nederland? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een tegemoetkoming van de loonkosten, waarmee werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetaald kunnen worden.

Op 6 april 2020 is het officiële loket van het UWV geopend, waar de NOW kan worden aangevraagd:
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx

Hieronder kunt u de officiële informatie over de NOW bekijken:

Hoe werkt het?

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden (maart, april, mei 2020) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (NOW 1.0, maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming, in 3 termijnen. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.
Eind mei werd de NOW verlengd met een periode van in eerste instantie 3 en uiteindelijk 4 maanden (NOW 2.0), waarbij nu ook, vanaf 6 juli 2020, een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020 kan worden aangevraagd.

Voorwaarde om voor de NOW 1.0 in aanmerking te komen:
 • U betaalt 100% van het loon door en gaat niet over tot ontslag om bedrijfseconomische redenen. Mocht er toch een ontslagaanvraag volgen, dan wordt bij NOW 1.0 de subsidie verlaagd met de loonsom van de ontslagen werknemers én een extra boete van 50%. Bij NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslagaanvraag bestaan (100% i.p.v. 50%) en geldt er een boete van 5% over het totale bedrag aan NOW-subsidie bij ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de vakbonden of personeelsvertegenwoordiging.
  Naar onze mening pakt het behoorlijk ongunstig uit voor een werkgever als er tijdens een subsidieperiode een ontslagaanvraag bij het UWV wordt opgestart. De enkele aanvraag (dus zonder dat nog duidelijk is of er wel ontslag volgt) zorgt reeds voor een aanzienlijke korting op het subsidiebedrag (zowel bij NOW 1.0 als NOW 2.0). Wat wel mogelijk is, is het sluiten van een beëindigingsovereenkomst met een werknemer en alsdan is het interessant om de einddatum te stellen na de periode waarop subsidie wordt ontvangen.

Heeft u wel personeel dat sociaal verzekerd is in Nederland maar geen vestiging in Nederland? Klik dan hier voor meer informatie over de aanvraagprocedure.

Voor NOW 2.0 geldt nog aanvullend:
 • U doet over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders, keert geen bonussen uit aan het bestuur en de directie en koopt geen eigen aandelen in. Het ziet er naar uit dat deze voorwaarde niet geldt voor ondernemingen die uiteindelijk een definitief subsidiebedrag ontvangen dat lager is dan € 125.000. Ook ziet het ernaar uit dat dit niet ziet op besluiten die al in 2019 genomen waren met uitbetaling in 2020.
 • U verklaart met vakbonden te overleggen als u voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag wilt aanvragen. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.
 • U heeft een inspanningsverplichting om uw werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Nadere informatie hierover volgt.
 • Als een NOW 2.0 aanvraag wordt gedaan en er ook een 1.0 aanvraag is gedaan, dan zal de meetperiode van 4 maanden om de omzetdaling te bepalen direct aansluiten op de periode die bij 1.0 was gekozen.
 • De aanvraag NOW 2.0 staat los van de aanvraag NOW 1.0, u moet opnieuw een aanvraag indienen. Dit kan vanaf 6 juli 2020 en tot uiterlijk 31 augustus 2020.
Hoe bepaalt u het omzetverlies en welke loonkosten worden er gecompenseerd?
 • Omzet: Men neme ¼ van de jaaromzet over 2019 en vergelijkt deze met de omzet over een periode van 3 maanden in 2020, waarbij u zelf het startmoment mag bepalen (1 maart, 1 april of 1 mei). Is deze minimaal 20% lager dan ¼ van de totale omzet in 2019, kan subsidie aangevraagd worden. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.
 • Looncompensatie: Er zit een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538 per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. Het UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde uniforme opslag bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Voor NOW 1.0 was deze opslag 30%, voor NOW 2.0 geldt een percentage van 40%.
 • Referentiemaand: Om de loonsom bij NOW 2.0 te bepalen geldt de maand maart als referentiemaand, met als peildatum 15 mei (bij NOW 1.0 is dat januari, uitzonderingen daargelaten).
 • Aanvraagtermijnen: Tussen 6 april en 5 juni 2020 kunnen er NOW 1.0 aanvragen worden ingediend. NOW 2.0 aanvragen is mogelijk vanaf 6 juli 2020.
Eindafrekening & controle achteraf: accountantsverklaring
 • Achteraf zal het werkelijke omzetverlies worden vastgesteld en volgt een eindafrekening. Blijkt het verlies hoger dan ingeschat, dan kan een extra betaling volgen. Blijkt het verlies echter lager, kan het teveel ontvangen bedrag worden teruggevorderd.
 • Indien het ontvangen voorschot hoger is dan € 100.000 of indien de uiteindelijke subsidie hoger zal zijn dan € 125.000 zal om een accountantsverklaring gevraagd worden. Om te kunnen inschatten of de uiteindelijke subsidie boven deze grens uit komt, zal een online rekentool beschikbaar gesteld worden.
 • De werkgever moet een controleerbare administratie uitvoeren, zodat ook bij voorschotten onder de € 100.000, resp. subsidies lager dan € 125.000 achteraf gecontroleerd kan worden of de subsidie terecht is uitbetaald.
 • De werkgever moet zich ook melden als hij geen recht meer heeft op subsidie.
 • Indien het ontvangen voorschot hoger is dan € 20.000 of de uiteindelijke subsidie hoger is dan € 25.000 is weliswaar géén accountantsverklaring vereist, maar moet de werkgever wél een verklaring van een derde (administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie) laten zien.

 

>> naar het Corona-informatie overzicht
>> naar de Coronavirus FAQ